U bevindt zich op: Home Over NHS Het draaiboek

Het draaiboek

Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale hielprikscreening effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen.

Voor wie is het draaiboek bestemd?

Het draaiboek is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, screeners, medisch adviseurs, RIVM-DVP’s, laboratoria, (gespecialiseerde) kinderartsen, klinisch genetici, JGZ-medewerkers en overige geïnteresseerden.

Doel en reikwijdte

Voor een uniforme uitvoering van de hielprikscreening is het draaiboek als landelijke standaard van groot belang. De betrokken zorgverleners – die zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van hun zorg –
hebben dit draaiboek aanvaard als de landelijke standaard waarop zij aangesproken mogen worden. Waar zij taken delegeren aan anderen zullen zij ervoor zorgen dat ook die anderen zich aan het draaiboek binden en aan de normen waarnaar het verwijst. Alle partijen die deelnemen aan de Programmacommissie neonatale hielprikscreening hebben zich aan dit draaiboek gecommitteerd.

Wanneer de hielprik door andere partijen wordt uitgevoerd dan JGZ medewerkers zoals verloskundigen of verloskundig actieve huisartsen dienen deze professionals aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als de screeners.

Totstandkoming

De versies 1 tot en met 4 van dit draaiboek zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Inspectievoor de Gezondheidszorg. Per 1 januari 2006 is de regie voor het neonatale hielprikprogramma overgegaan naar het RIVM – Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Vanaf versie 5 is het draaiboek dan ook uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het RIVM.

De versies 5.1 t/m 15.0 zijn tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van betrokken ketenpartners, met vertegenwoordigers van de Adviescommissies neonatale hielprikscreening van de NVK en met vertegenwoordigers van betrokken koepelorganisaties. De werkgroep draaiboek, de werkgroep voorlichting en deskundigheidsbevordering en de Programmacommissie neonatale hielprikscreening hebben advies uitgebracht aan het RIVM over de inhoud van het draaiboek. Het RIVM heeft het draaiboek tot slot geautoriseerd nadat het heeft vastgesteld dat het draaiboek door alle partijen is aanvaard en dat het draaiboek aansluit bij het beleid en de wet- en regelgeving ter zake. Het draaiboek is in 2015 gedigitaliseerd.

Revisiehistorie

Versie

Datum

Samenvatting wijzigingen

6.0

1 dec 2007

Vastgestelde versie

7.0

1 mrt 2010

Aanscherping van de verantwoordelijkheden, rollen en taken van de ketenpartners.

8.0

1 mei 2011

Toevoeging informatie over de aansluiting op de zorg.
Toevoeging van cystic fibrosis aan het programma.

8.1

1 jan 2012

De afkapgrens van C5DC is gewijzigd

9.0

1 juni 2013

Actualisatie en aanscherping van o.a. de ziektebeelden, afkapgrenzen, verantwoordelijkheden, rollen en taken ketenpartners en privacyregels.

9.1

1 jan 2014

Toevoeging richtlijn voor prematuren.
Aanpassing bloed(wissel)transfusiebeleid.
Toevoeging richtlijn voor het verzenden van hielprikkaarten in het weekend via PostNL.
Naamwijziging RIVM-RCP/IOD naar RIVM-DVP

10.1

1 juli 2014

Toevoeging hoofdstuk ‘Rol van het referentielaboratorium’.
Toevoeging streefcijfers en indicatoren onder ‘Registratie, monitoring en evaluatie’.
Toevoeging ‘De uitslag’.
Toevoeging E-learning module.
Aanpassing afkapgrenzen galactosemie.
Adreswijziging RIVM-DVP. Per 1 juni 2014 zijn er 3 RIVM-DVP’s in plaats van 5.

11.0

1 mrt 2015 

Informatie over financiering neonatale hielprikscreening aangepast (per 1 januari 2015 uit de begroting van het ministerie van VWS).
Tekstuele wijzigingen om digitale draaiboek en de pdf op elkaar te laten aansluiten.

12.0

1 juni 2016

Actualisatie vanwege stopzetten screening op homocystinurie en stopzetten toolkit CF.
Toevoeging historie van de hielprikscreening.

13.0

1 januari 2017

Actualisatie, aanpassingen vanwege screening op alfa- en bèta-thalassemie, toevoegen informatie over nadelen van de screening, revisie informatie over informed consent, vooropleidingseisen screeners toegevoegd, revisie informatie over registratie en gebruik van gegevens, invoegen hoofdstuk het gebruik van restantbloed, revisie kwaliteitseisen screeningslaboratoria, revisie verwijstermijnen, nieuwe bijlage met overzicht van indicatoren en bijbehorende waardes.

14.0

1 november 2017

Actualisatie Draaiboek, revisie hoofdstuk 16 en bijlage H (het gebruik van restantbloed).

15.0

1 juli 2018

Actualisatie Draaiboek, revisie kwaliteitseisen screener en ´het gebruik van restantbloed´.
Rappèltermijn verkort.
Nieuwe hielpriklancet.
Informatie over registratie in NEORAH aangepast.
Wijziging RIVM-IDS naar RIVM-GZB. Wijziging telefoonnummer referentielaboratorium.

Verantwoording

Dit draaiboek is onder verantwoordelijkheid van de Programmacommissie neonatale hielprikscreening tot stand gekomen. Het draaiboek veronderstelt dat de lezer beschikt over enige algemene kennis op het gebied van screeningen.

Achtergrondinformatie is alleen opgenomen voor zover dat nodig is voor een goed begrip van het draaiboek.

Distributie en onderhoud

Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) verzorgt de redactie van het draaiboek en laat zich bij de redactie adviseren door de Programmacommissie neonatale hielprikscreening.

naar boven

Zoeken:

Service