U vindt hier informatie over de rol van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM) bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

Het RIVM-CvB is in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verantwoordelijk voor:

 • de landelijke regie van het programma neonatale hielprikscreening;
 • het initiëren en organiseren van periodieke bijeenkomsten van de landelijke Programmacommissie neonatale hielprikscreening en landelijke werkgroepen;
 • het ontwikkelen en produceren van materialen voor voorlichting en deskundigheidsbevordering;
 • het verzorgen van de redactie van het draaiboek;
 • het verzorgen van de redactie van de websites ‘hielprik voor ouders’ en ‘hielprik voor professionals’;
 • de opdrachtverlening aan ketenpartners voor het vervullen van hun rol in het screeningsproces;
 • het begeleiden en faciliteren van aanbestedingstrajecten, waaronder de aanbesteding bloedanalysediensten en screeningsapparatuur;
 • het initiëren en vanuit een adviserende rol participeren in onderzoek;
 • het initiëren van landelijk overleg met ketenpartners en beroepsverenigingen;
 • externe communicatie in geval van belangrijke wijzigingen, incidenten en calamiteiten;
 • het jaarlijks monitoren en zo nodig evalueren van het programma. Hiervoor wordt opdracht gegeven aan een externe, onafhankelijke partij; 
 • het adviseren van VWS over de kosten en juridische aspecten van de neonatale hielprikscreening;
 • het adviseren van VWS over innovaties en optimalisaties.

Kwaliteitseisen

 • Het vervullen van de landelijke regietaak conform de opdracht van VWS.
 • Bij afwijkingen (incidenten en calamiteiten) handelen conform het protocol risicomanagement.