De eisen ten behoeve van de kwaliteit in de keten voor de uitvoering van de neonatale hielprikscreening.

De juridische eisen voor Privacy en registratie van gegevens en de vastgestelde indicatorenset maken deel uit van de landelijke kwaliteitseisen.

Landelijke kwaliteitseisen

Het uitgangspunt voor de uitvoering van het screeningsprogramma is dat de ketenpartners handelen volgens de afspraken zoals beschreven in dit draaiboek.

De ketenpartners kennen binnen hun eigen organisaties een systeem van kwaliteitsborging conform de wettelijke voorschriften.

Overzicht van de ketenpartners met daar waar relevant de kwaliteitseisen voor de hielprikscreening benoemd: