U vindt hier informatie over de rol van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden

Het RIVM-DVP is verantwoordelijk voor:

 • regionale coördinatie en uitvoering van de hielprikscreening;
 • het onderhouden, beheren en doorontwikkelen van het landelijke registratiesysteem Praeventis;
 • het onderhouden en beheren van het registratiesysteem NEORAH Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening (Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening);
 • het registreren, beheren en verstrekken van gegevens van pasgeborenen en opdrachtverlening hielprikafname ten behoeve van dossiervorming, monitoring, procesbewaking en evaluatie;
 • het verzenden van de opdracht aan de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie voor de uitvoering van de hielprik, op elke werkdag en uiterlijk om 8.30 uur;
 • het monitoren en rappeleren vanuit Praeventis op (tijdige) deelname en uitgevoerd bloedonderzoek;
 • het bewaken vanuit Praeventis van het bewaken van het juiste tijdstip van uitvoer van de hielprikken, herhaalde eerste hielprikken en tweede hielprikken;
 • het borgen van de kwaliteit van de screening onder andere door rapportages over tijdigheid afname hielprik te bespreken met de managers van de screeners;
 • het schriftelijk informeren van huisarts, kinderarts en de betreffende ouders over de afwijkende hielprikuitslag en dragerschap sikkelcelziekte;
 • het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van deskundigheidsbevordering voor screeners;
 • het beheren en distribueren van voorlichtingsmateriaal;
 • het fungeren als vraagbaak over de hielprikscreening voor ouders en professionals in de regio;
 • het inkopen, beheren en distribueren van hielpriksets en lancetten
 • uitwisseling van juiste en volledige informatie en communicatie met ketenpartners;
 • het beschikbaar stellen van kennis over de neonatale hielprikscreening ten minste aan de ketenpartners;
 • het opstellen en verspreiden van Hielpriknieuws voor Screeners;
 • het contracteren van de screeningslaboratoria;
 • het contractmanagement van het hielprikprogramma;
 • het maken van afspraken met JGZ-organisaties over de uitvoering van de hielprikscreening conform landelijke kwaliteitseisen. RIVM-DVP’s sluiten daartoe samenwerkingsovereenkomsten af met JGZ-organisaties om de uitvoer van de hielprik in de regio te organiseren;
 • het initiëren van en participeren in onderzoek (evaluatie en ontwikkeling);
 • het initiëren van regionaal en plaatselijk overleg met ketenpartners en organisaties;
 • het maandelijks betalen van JGZ-organisaties voor het verrichten van de hielprik door screeners en het betalen van de laboratoria;
 • het minimaal twee keer per jaar rapporteren aan de verschillende JGZ-organisaties hoe zij hebben gepresteerd. DVP vermeldt daarbij in ieder geval:
  • de KPI's
  • het aantal uitgevoerde hielprikken
  • de termijnen waarbinnen de hielprikken zijn uitgevoerd
  • de aantallen hielpriksets onvoldoende gevuld met bloed
  • de aantallen van onvolledig ingevulde hielprikkaarten
 • het adviseren van de Programmacommissie en het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM (Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM);
 • de administratie van de aanvragen en uitgifte van restant hielprikbloed.

Bekijk ook de pagina's Regionale uitvoeringstaken en Procesbewaking en rappèlfunctie voor meer informatie.

Kwaliteitseisen

Het RIVM-DVP werkt conform de volgende kwaliteitseisen:

 • Onderhoud en beheer Praeventis conform de uitgangspunten zoals beschreven in het beheerdocument ‘Beheerorganisatie Praeventis/Praemis’. 
 • Het uitvoeren van de neonatale hielprikscreening in de regio conform de inhoud van de dienst- verleningsovereenkomst neonatale hielprikscreening tussen RIVM-CvB en RIVM-DVP. 
 • Voldoen aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het RIVM-DVP en de JGZ-organisaties.
 • Bij afwijkingen (incidenten en calamiteiten) handelen conform het protocol risicomanagement

Bereikbaarheid

Bereikbaarheidsafspraken tussen RIVM-DVP-regiokantoren en screeningslaboratoria worden in onderling overleg schriftelijk vastgelegd. Het omvat de dagelijkse bereikbaarheid, waarnemingsregelingen en de bereikbaarheid tijdens feestdagen. Het document wordt door de medische adviseurs aan alle betrokkenen verzonden en is beschikbaar via het RIVM-DVP.