U vindt hier informatie over de rol van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden RIVM-DVP

Het RIVM-DVP is verantwoordelijk voor:

 • totale dossiervorming.
 • het voeren van een deugdelijke administratie, waaronder het vastleggen van:
  - de kindgegevens van de hielprikkaart,
  - de datum van de opdracht van de medisch adviseur,
  - de setnummers.
 • regionale coördinatie en uitvoering van de hielprikscreening.
 • regionale kwaliteitsbewaking van:
  - de uitvoering, zoals tijdigheid, deelname en uitvoering bloedonderzoek;
  - de inhoudelijke kennis over neonatale hielprikscreening op uitvoeringsniveau.
 • uitwisseling van juiste en volledige informatie en communicatie met ketenpartners.
 • het beschikbaar stellen van kennis over de neonatale hielprikscreening ten dienste van de ketenpartners.
 • inkoop en distributie van de benodigde materialen (hielpriksets en lancetten).
 • het beheren en distribueren van voorlichtingsmateriaal.
 • contracteren van de screeningslaboratoria.
 • maandelijkse betaling uitvoerende partijen.
 • het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met JGZJeugdgezondheidszorg -organisaties.
 • voldoen aan de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst tussen RIVM-DVP en JGZ-organisatie.

Kerntaken RIVM-DVP

De kerntaken van RIVM-DVP zijn de regionale coördinatie van de uitvoering van de screening door:

 1. het maken van afspraken met JGZ-organisaties over de uitvoering van de hielprikscreening conform landelijke kwaliteitseisen. RIVM-DVP’s sluiten daartoe samenwerkingsovereenkomsten af met JGZ-organisaties om de uitvoer van de hielprik in de regio te organiseren.
 2. het leveren van geboortegegevens aan uitvoerende instellingen en het verwerken van de gegevens in Praeventis, het landelijk registratiesysteem van RIVM-DVP.
 3. het geven van de opdracht aan de JGZ-organisatie voor de uitvoering van de hielprik.
 4. het monitoren en rappeleren vanuit Praeventis van de controle op deelname en uitgevoerd bloedonderzoek.
 5. het monitoren vanuit Praeventis van het bewaken van het juiste tijdstip van uitvoer van de hielprikken, herhaalde eerste hielprikken en tweede hielprikken.
 6. het borgen van de kwaliteit van de zorg onder andere door rapportages over tijdigheid afname hielprik te bespreken met management van de screeners.
 7. het (schriftelijk) informeren van huisarts en betreffende ouders over de afwijkende uitslag en dragerschap sikkelcelziekte.
 8. het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van deskundigheidsbevordering.
 9. het beheren en distribueren van voorlichtingsmateriaal.
 10. vraagbaak over de hielprikscreening voor professionals in de regio.
 11. het inkopen, beheren en distribueren van hielpriksets en lancetten.
 12. het registreren, beheren, vastleggen en verstrekken van gegevens van pasgeborenen ten behoeve van dossiervorming, monitoring, procesbewaking en evaluatie.
 13. het adviseren van de Programmacommissie en het CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM .
 14. het initiëren en participeren in onderzoek (evaluatie en ontwikkeling).
 15. het initiëren van regionaal overleg met ketenpartners.
 16. betalingskantoor voor het uitbetalen van het verrichten van de hielprik door screeners aan JGZ-organisaties.
 17. het onderhouden en beheren van Praeventis conform de uitgangspunten zoals beschreven in het beheerdocument ‘Beheerorganisatie Praeventis/Praemis’. Daarnaast is een handboek NHSneonatale hielprikscreening ontwikkeld voor medewerkers RIVM-DVP ten behoeve van een uniforme werkwijze.

Kwaliteitseisen RIVM-DVP

Het RIVM-DVP werkt conform de volgende kwaliteitseisen:

 • Het uitvoeren van de neonatale hielprikscreening in de regio conform de inhoud van de dienst- verleningsovereenkomst neonatale hielprikscreening tussen RIVM-CvB en RIVM-DVP. 
 • Het RIVM-DVP rapporteert minimaal twee keer per jaar aan de verschillende JGZ-organisaties hoe zij hebben gepresteerd en vermeld daarbij in ieder geval:
  - Het aantal uitgevoerde hielprikken.
  - De termijnen waarbinnen de hielprikken zijn uitgevoerd.
  - De aantallen hielpriksets onvoldoende gevuld met bloed.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheidsafspraken tussen RIVM-DVP’s en screeningslaboratoria worden in onderling overleg schriftelijk vastgelegd. Het omvat de dagelijkse bereikbaarheid, waarnemingsregelingen en de bereikbaarheid tijdens feestdagen. Het document wordt door de medische adviseurs aan alle betrokkenen verzonden en is beschikbaar via het RIVM-DVP.