U vindt hier informatie over de rol van het screeningslaboratorium bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden screeningslaboratorium

Het screeningslaboratorium is verantwoordelijk voor:

 • het zo snel mogelijk verrichten van het screeningsonderzoek, conform de landelijke kwaliteitseisen.
 • adequate registratie en rapportage van de screeningsuitslagen.

Kerntaken screeningslaboratorium 

 1. Beoordelen van de kwaliteit van het ingezonden hielprikmateriaal.
 2. Het verrichten van het screeningsonderzoek volgens de landelijk afgesproken protocollen.
 3. Het mede bewaken van niet-conclusieve en afwijkende uitslagen.

Het screeningslaboratorium werkt conform de landelijke kwaliteitseisen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-GZBCentrum Gezondheidsbescherming van het RIVM houdt als referentielaboratorium toezicht op de kwaliteit en voert de landelijke coördinatie van de screeningslaboratoria uit.

Kwaliteitseisen screeningslaboratorium

 • Het laboratorium voert het totale analyseprogramma ten behoeve van de neonatale hielprikscreening zelf uit en besteedt geen onderdelen aan derden uit.
 • Het laboratorium moet onder leiding staan van een geregistreerd klinisch chemicus/ klinisch biochemisch geneticus/ arts klinische chemie of een persoon die door zijn of haar expertise op het gebied van de neonatale hielprikscreening boven iedere twijfel verheven is.
 • Het laboratorium volgt aanwijzingen op van het RIVM. De aanwijzingen hebben in ieder geval betrekking op methodieken, apparatuur, minimum aantal monsters, maximum doorlooptijd, kwaliteitsrondes, ICT-ontwikkelingen en logistiek. Daarnaast kan het RIVM andere aanwijzingen geven in het kader van de kwaliteitsborging van de hielprikscreening.
 • Het laboratorium handelt conform de meest recente versie van de SOP (neonatale screening; richtlijn voor de screeningslaboratoria), zoals beheerd en uitgegeven vanuit het referentielaboratorium.
 • Het laboratorium beschikt over een kwaliteitssysteem conform ISO 15189 en is in het bezit van een door de Raad voor de Accreditatie uitgegeven geldige accreditatie.
 • Het laboratorium handelt conform de notitie afkapgrenzen/ beslissingscriteria neonatale screening.
 • Het laboratorium levert aan het RIVM productie- en kwaliteitsparameters met periodieke rapportage daarvan. Deze rapportages worden in het driemaandelijks afstemmingsoverleg tussen de screeningslaboratoria en het RIVM onder leiding van het hoofd van het referentielaboratorium besproken. Indien nodig zal een actieplan worden opgesteld om de geconstateerde afwijkingen in overeenstemming te brengen met de vastgestelde afkapgrenzen/ beslissingscriteria neonatale screening.
 • Het laboratorium levert een inspanningsverplichting voor gezamenlijk innovatief onderzoek (en daarmee samenhangende publicaties).

Lees meer over het screeningsonderzoek.