U vindt hier informatie over de rol van screeners bij de neonatale hielprikscreening.

Een screener kan zijn een JGZJeugdgezondheidszorg -medewerker, een verloskundige of een verloskundig actieve huisarts. Ook kan een JGZ-organisatie de hielprikscreening uitbesteden aan een kraamzorgorganisatie.

Verantwoordelijkheden screener

De screener is verantwoordelijk voor:

 • het nagaan van het informed consent bij de ouders en indien nodig het toelichten van de belangrijkste punten uit de folder: ‘Screeningen bij pasgeborenen’.
 • de juiste registratie en verrichting van de hielprik.
 • het op tijd verzenden van de hielprikkaart naar het screeningslaboratorium.

Kerntaken screener

De hielprik wordt uitgevoerd door een JGZ-medewerker of een bevoegde medewerker van het ziekenhuis. Een JGZ-organisatie in Zuid Holland of Gelderland kan de hielprik uitbesteed hebben aan verloskundigen. Een enkele JGZ-organisatie heeft de hielprik uitbesteed aan een kraamverzorgende.

De kerntaken van screener zijn: 

 1. Het op tijd uitvoeren van de hielprik, volgens de landelijke richtlijn.
 2. Het navragen of de ouders de informatie over de hielprikscreening hebben ontvangen en of ze eventueel nog vragen hebben. Hebben de ouders de folder niet ontvangen, dan overhandigt de screener de algemene folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ alsnog aan de ouders met een toelichting op de belangrijkste punten uit de folder.
 3. Het nadrukkelijk vragen om toestemming van de ouders voor de uitvoering van de hielprikscreening. Het vragen of ouders bezwaar hebben tegen het bewaren van de hielprikkaart voor geanonimiseerd wetenschappelijk onderzoek en het vragen aan de ouders of ze geïnformeerd willen worden over eventueel dragerschap sikkelcelziekte. 
 4. Het volledig invullen van de hielprikkaart.
 5. Het uitvoeren van de hielprik, de zo nodig herhaalde eerste hielprik en eventueel de tweede hielprik.
 6. Het tijdig verzenden van de hielprikkaart.

De uitvoering van de hielprik vindt bij ongeveer 80% van de pasgeborenen op de thuissituatie plaats. Bij de overige kinderen vindt de hielprik in het ziekenhuis plaats. De uitwerking van de kerntaken is toegespitst in de thuissituatie. De uitwerking van de taken voor screenen in de ziekenhuizen is nog in ontwikkeling.

De screener werkt conform onderstaande kwaliteitseisen. 

Kwaliteitseisen Screener

Als de screener de neonatale gehoorscreening uitvoert, moet zij ook voldoen aan de kwaliteitseisen van de OAEOto-akoestische emissies -screener zoals die zijn opgenomen in het draaiboek neonatale gehoorscreening.

Er worden eisen aan de (voor)opleiding en (bij)scholing van screeners gesteld om te borgen dat zij in staat zijn om, na het volgen van de specifieke training voor NHSneonatale hielprikscreening -screener, de screening kwalitatief goed te kunnen uitvoeren en om ouders adequaat te kunnen informeren en hun vragen op passende wijze te kunnen beantwoorden. 

Eisen rond opleiding en (bij)scholing

 • Onder "Scholing" staat beschreven welke vooropleidingseisen gelden voor screeners. 
 • De screener heeft aantoonbaar een inwerkprogramma met goed gevolg afgerond.
 • De screener is in het bezit van een geldige bekwaamheidsverklaring.
 • De screener is aantoonbaar op de hoogte van relevante ontwikkelingen met betrekking tot de hielprikscreening en het draaiboek neonatale hielprikscreening van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, voor zover relevant voor de uitvoering van de taken.
 • De screener neemt aantoonbaar deel aan de deskundigheidsbevorderende activiteiten, gericht op de hielprikscreening. Een e-learning voor screeners is beschikbaar via het tabblad bijscholing op deze pagina.
 • De screener heeft aantoonbaar de e-learning doorlopen. Bij substantiële wijzigingen in de e-learning doorloopt de screener deze opnieuw. 

Eisen rond praktijkuitoefening

 • De screener kan de hielprik uitvoeren, volgens geldende landelijke standaarden, protocollen en werkinstructies. Zie ook onder "Uitvoering van de hielprik". 
 • De screener zorgt (binnen een ontvangen planning) voor een tijdige uitvoering van de hielprik.
 • De screener houdt zich wat betreft algemene hygiënerichtlijnen aan de afspraken van de eigen organisatie. 
 • De screener is op de hoogte van de inhoud van de twee folders (folder 'Zwanger!' en 'Screeningen bij pasgeborenen') die de ouders hebben gekregen.
 • De screener zorgt voor duidelijke en volledige informatie aan de ouder(s) met gebruikmaking van de landelijk ontwikkelde voorlichtingsmaterialen.
 • De screener zorgt voor een duidelijke en volledige invulling van de hielprikkaart.
 • Van de screener worden niet meer dan één procent van de hielprikkaarten geretourneerd om reden dat ze onvolledig zijn ingevuld.
 • De screener zorgt ervoor dat de hielprikkaarten op de dag dat de hielprik is uitgevoerd voor de laatste buslichting van die dag in de brievenbus van PostNL zijn gedaan.

Eisen rond competenties

 • De screener moet binnen de protocollen, richtlijnen en werkinstructies zelfstandig kunnen werken.
 • De screener moet zich bewust zijn van haar grenzen van kennis en kunde en moet weten wanneer hij of zij moet terugvallen op anderen.
 • De screener moet over voldoende sociale en communicatieve vaardigheden beschikken.
 • De screener moet zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uiten en goed en duidelijk informatie kunnen overdragen en de ouders adviseren.
 • De screener moet oplettend zijn en risico’s kunnen signaleren.
 • De screener moet nauwkeurig zijn en oog voor detail hebben.
 • De screener moet goed kunnen organiseren en gestructureerd kunnen werken.
 • De screener moet vaardigheden hebben op het gebied van timemanagement.
 • De screener moet flexibel zijn.

Opdracht tot uitvoering hielprik

De opdracht voor de uitvoering van de hielprik wordt gegeven door de medisch adviseur van het RIVM-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s aan de JGZ-organisatie die zorg gaat bieden aan het pasgeboren kind. De hielprik is een voorbehouden handeling. Meer informatie hierover staat beschreven onder wet- en regelgeving.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een contract tussen het RIVM-DVP en de JGZ-organisatie waaraan de screener is verbonden.

De planning

De screener ontvangt de opdracht van het RIVM-DVP.

De screener plant het bezoek voor de hielprik zo spoedig mogelijk na 72 uur na de geboorte. Meer over over tijdigheid.

In de praktijk verzorgt vaak de JGZ-organisatie of het ziekenhuis waaraan de screener verbonden is, de planning. Van deze organisatie ontvangt de screener ook de hielprikset en lancet.