Het risicomanagementsysteem RMS van een screening is het geheel aan daadkrachtige maatregelen om ervoor te zorgen dat de screening na een opgetreden ongewenste situatie (afwijking) zo snel mogelijk weer wordt uitgevoerd zoals bedoeld of dat risico’s (die te voorzien zijn) verkleind of voorkomen worden. Het systeem geeft handvatten om met risico’s om te gaan (risicomanagement).

Dit protocol beschrijft de werkwijze voor het voorkómen van en het omgaan met incidenten en calamiteiten (samen risico’s genoemd) in de neonatale hielprikscreening NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening). Bij managen van risico’s gaat het er om dat het risico goed begrepen wordt, het risico juist wordt ingeschat en de maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd, ondersteund door een vastgesteld/gedegen besluitvormingsproces met de juiste verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheden kunnen afhankelijk van het risico anders liggen.