U vindt hier informatie over de rol van de medisch adviseur (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-DVPDienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s ) bij de neonatale hielprikscreening.

Verantwoordelijkheden medisch adviseur

De medisch adviseur is verantwoordelijk voor:

 • het geven van de opdracht voor de uitvoering van de hielprik.
 • medisch inhoudelijke dossiervorming.
 • interpretatie van de laboratoriumuitslagen conform de landelijke interpretatieregels.
 • ondersteuning bij de verwijzing.
 • medisch toezicht.
 • adviseren aan Programmacommissie en RIVM-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM .
 • deskundigheidsbevordering

Kerntaken medisch adviseur 

 • Het geven van de opdracht voor de uitvoer van de hielprik in kader van de Wet BIGWet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (zie ook wet- en regelgeving).
 • Interpretatie van de testuitslagen.
 • Het ondersteunen van de verwijzing van een kind met een afwijkende uitslag via de huisarts naar een (gespecialiseerde) kinderarts.
 • Het ondersteunen van de verwijzing van een kind met betrekking tot dragerschap naar de huisarts.
 • Het houden van medisch toezicht.
 • Het geven van voorlichting en advies, het verzorgen van deskundigheidsbevordering.
 • Vraagbaak over de hielprikscreening voor professionals in de regio.
 • Het (ondersteunen van het) borgen van de kwaliteit van de zorg.
 • Het adviseren van de Programmacommissie en het CvB. 
 • Het initiëren en participeren in onderzoek (evaluatie en ontwikkeling).
 • Het initiëren van regionaal overleg met ketenpartners, conform landelijke afspraken.

Hier vindt u de beschrijving van het proces tot opdrachtverlening voor de uitvoer van de hielprik.

Kwaliteitseisen medisch adviseur

De medisch adviseur werkt conform de landelijke kwaliteitseisen.

De medisch adviseurs van het RIVM-DVP dienen ten behoeve van hun werkzaamheden in de neonatale hielprikscreening te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen (op basis van RIVM organieke functiebeschrijving van medisch adviseur): 

Eisen rond kennis, opleiding en vaardigheden

 • Medisch technische kennis van (de ontwikkeling van) de hielprikscreening.
 • Artsdiploma met de vervolgspecialisatie maatschappij en gezondheid of een vergelijkbare specialisatie.
 • Is bevoegd tot medisch handelen (wet BIGWet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg ).
 • Is bevoegd tot opdrachtverlening van medisch voorbehouden handelingen.
 • Tijdige herregistratie in het register sociale geneeskunde, arts maatschappij en gezondheid.
 • Ervaring met kwaliteitsbewaking en bevordering ondermeer GMP (Good Manufacturing Practice).
 • Kennis van de organisatorische regionale, landelijke en internationale uitvoering.
 • Actuele kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Actuele kennis van het Draaiboek neonatale hielprikscreening.

Eisen rond de praktijkuitvoering

 • De medisch adviseur handelt conform geldende landelijke standaarden en protocollen. Zie onder andere onder 'verwijstermijnen', 'afkapgrenzen'en de relevante 'richtlijnen en standaarden'.
 • Intepretatie van de testuitslagen vindt zo snel als mogelijk plaats nadat deze vanuit het screenings- laboratorium zijn ontvangen en conform de vastgestelde landelijke interpretatieregels.
 • Verwijzing vindt plaats binnen de landelijk vastgestelde verwijstermijnen.
 • Informatieverstrekking aan huisarts en ouder vindt plaats binnen landelijk vastgestelde termijnen en met actueel voorlichtingsmateriaal.
 • Verricht medisch toezicht door medisch ondersteuning en sturing aan uitvoerende partijen en RIVM-DVP medewerkers.
 • Fungeert als medisch-inhoudelijk contactpersoon voor huisartsen, (gespecialiseerde) kinderartsen, JGZJeugdgezondheidszorg -organisaties, ziekenhuizen en screeningslaboratoria.
 • De medisch adviseur belegt minimaal jaarlijks, of indien daartoe aanleiding is vaker, overleg met de uitvoerende organisaties in de regio.

Eisen rond competenties

 • Sterke communicatieve vaardigheden met het oog op beargumenteren, beïnvloeden en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk.
 • Vaardigheden in het schrijven van adviezen, protocollen en onderwijsprogramma’s.

Bereikbaarheid medisch adviseurs

De medisch adviseurs zijn op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur bereikbaar via het kantoor van het RIVM-DVP

Voor bereikbaarheid op werkdagen tussen 17.00 en  18.30 uur en tijdens feestdagen is een rooster bekend bij de screeningslaboratoria en de RIVM-DVP’s.