Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) bewaakt het proces van de hielprikscreening en zet rappels uit indien nodig.

Controle deelname

  • Het RIVM-DVP controleert dagelijks de deelname door de ontvangen uitslagen van het bloedonderzoek in Praeventis te vergelijken met de geboorte-opgaven, en onderneemt zo nodig actie.
  • Het RIVM-DVP controleert (vanaf dag 12 na de geboorte) of alle kinderen worden bereikt, ook in geval van verhuizing of geboorte in het buitenland.

Bewaken uitvoering bloedonderzoek

  • Als de uitslag van het bloedonderzoek niet tijdig ontvangen is, dan rappelleert het RIVM-DVP de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie. De JGZ-organisatie informeert zonodig bij de ouders of de hielprik is uitgevoerd. Het RIVM-DVP geeft zonodig opdracht tot een herhaalde eerste hielprik.

Bewaken van afname herhaalde eerste hielprik of van tweede hielprik

  • Heeft het RIVM-DVP maximaal één week na verzending van de aanvraag voor een herhaalde eerste hielprik respectievelijk tweede hielprik nog geen uitslag ontvangen, dan informeert het RIVM-DVP bij het laboratorium of de hielprikkaart inmiddels is gearriveerd. 
    Het RIVM-DVP houdt hierbij rekening met de landelijke afspraken over de termijnen bij bloed(wissel)transfusies.
  • Is bij het laboratorium nog geen hielprikkaart gearriveerd, dan rappelleert het RIVM-DVP de JGZ-organisatie.