Richtlijnen en standaarden

RIVM Website voor professionals 
www.pns.nl/hielprik/professionals

Verloskundig vademecum 2003 
Zie ook http://www.knov.nl/

NHG-standaard Zwangerschap en kraamperiode (Tweede herziening) 
Beentjes MM, Weersma RLS, Koch W, Offringa AK, Verduijn MM, Mensink PAJS, Wiersma Tj, Goudswaard AN, Van Asselt KM. 2012. 
Zie ook http://www.nhg.org/ 

NVK richtlijn: Leidraad voor de begeleiding van kinderen met sikkelcelziekte en hun ouders. 
Heijboer, H en Peters, M. Afdeling Kinderhematologie Emma Kinderziekenhuis / AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), Amsterdam, oktober 2006. 
Zie ook www.nvk.nl/ (richtlijnen van NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde )-secties)

Praktijkrichtlijn: “Verzending en vervoer van biologische materialen bestemd voor humane of dierlijke diagnostiek”
opgesteld door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), EZ Ministerie van Economische Zaken (Ministerie van Economische Zaken), LNV, IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ), IVW, TPG Post, NVMM, NVKC, Sanquin, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum), BVF-Platform en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Zie ook www.nvkc.nl/

Richtlijn voor het autoriseren van laboratoriumuitslagen. 
Werkgroep Klinische Chemometrie van de NVKC, december 2005. 
Zie ook www.nvkc.nl/

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Cystic Fibrosis 
opgesteld door NVALTNVKNCFS, 2009.

Literatuur

Gezondheidsraad. Commissie Screening erfelijke en aangeboren aandoeningen. Genetische screening. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publicatienr. 1994/22. ISBN 90-5549-057-1

Gezondheidsraad. Neonatale screening. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr. 2005/11. ISBN 90-5549-572-7

Gezondheidsraad. Neonatale screening op cystic fibrosis. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatie nr. 2010/01. ISBN 978-90-5549-788-1 

Gezondheidsraad. Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatie nr. 2015/08

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering de Geneeskunst. Van Wet naar Praktijk: implementatie van de WGBO. Vier delen. KNMG, juli 2004.

Landelijke Vereniging van Entadministraties. Beheerorganisatie Praeventis en Praemis-versie 8. Bunnik: LVE, 2007. Notitie LVE.2005.040-8

Ministerie van VWS. Regeling zorgaanspraken AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Staatscourant 26 maart 2003, nr 60, p 17 ev.

Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Juridisch-ethisch beoordelingskader preventie: Advies over de juridisch-ethische principes bij de beoordeling van programmatische preventie. Zoetermeer: NRV, 1994.

Ministerie van VWS. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 december 2012, kenmerk PG/JFB-3147964, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het RIVM. Staatscourant 3 januari 2013, nr. 227.

Relevante websites

Neonatale hielprikscreening

Beroepsverenigingen/brancheorganisaties

  • Actiz: www.actiz.nl
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen: www.knov.nl
  • Nederlands Huisartsen Genootschap: www.nhg.org
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: www.nvk.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde: www.nvkc.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: www.nvog.nl
  • Vereniging Klinische Genetica Nederland: www.vkgn.org
  • Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen: vvah.lhv.nl

Patiëntenorganisaties

Juridische en financiële kaders

Algemene informatie