Richtlijnen en standaarden

RIVM Website voor professionals 
www.pns.nl/hielprik/professionals

Verloskundig vademecum 2003 
Zie ook http://www.knov.nl/

NHG-standaard Zwangerschap en kraamperiode (Tweede herziening) 
Beentjes MM, Weersma RLS, Koch W, Offringa AK, Verduijn MM, Mensink PAJS, Wiersma Tj, Goudswaard AN, Van Asselt KM. 2012. 
Zie ook http://www.nhg.org/ 

NVK richtlijn: Leidraad voor de begeleiding van kinderen met sikkelcelziekte en hun ouders. 
Heijboer, H en Peters, M. Afdeling Kinderhematologie Emma Kinderziekenhuis / AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Amsterdam, oktober 2006. 
Zie ook www.nvk.nl/ (richtlijnen van NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde -secties)

Praktijkrichtlijn: “Verzending en vervoer van biologische materialen bestemd voor humane of dierlijke diagnostiek”
opgesteld door VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat, EZ Ministerie van Economische Zaken, LNV, IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd , IVW, TPG Post, NVMM, NVKC, Sanquin, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum, BVF-Platform en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Zie ook www.nvkc.nl/

Richtlijn voor het autoriseren van laboratoriumuitslagen. 
Werkgroep Klinische Chemometrie van de NVKC, december 2005. 
Zie ook www.nvkc.nl/

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Cystic Fibrosis 
opgesteld door NVALTNVKNCFS, 2009.

Literatuur

Gezondheidsraad. Commissie Screening erfelijke en aangeboren aandoeningen. Genetische screening. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publicatienr. 1994/22. ISBN 90-5549-057-1

Gezondheidsraad. Neonatale screening. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatie nr. 2005/11. ISBN 90-5549-572-7

Gezondheidsraad. Neonatale screening op cystic fibrosis. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2010; publicatie nr. 2010/01. ISBN 978-90-5549-788-1 

Gezondheidsraad. Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen. 
Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatie nr. 2015/08

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering de Geneeskunst. Van Wet naar Praktijk: implementatie van de WGBO. Vier delen. KNMG, juli 2004.

Landelijke Vereniging van Entadministraties. Beheerorganisatie Praeventis en Praemis-versie 8. Bunnik: LVE, 2007. Notitie LVE.2005.040-8

Ministerie van VWS. Regeling zorgaanspraken AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Staatscourant 26 maart 2003, nr 60, p 17 ev.

Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Juridisch-ethisch beoordelingskader preventie: Advies over de juridisch-ethische principes bij de beoordeling van programmatische preventie. Zoetermeer: NRV, 1994.

Ministerie van VWS. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 december 2012, kenmerk PG/JFB-3147964, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het RIVM. Staatscourant 3 januari 2013, nr. 227.

Relevante websites

Neonatale hielprikscreening

Beroepsverenigingen/brancheorganisaties

  • Actiz: www.actiz.nl
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen: www.knov.nl
  • Nederlands Huisartsen Genootschap: www.nhg.org
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde: www.nvk.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde: www.nvkc.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: www.nvog.nl
  • Vereniging Klinische Genetica Nederland: www.vkgn.org
  • Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen: vvah.lhv.nl

Patiëntenorganisaties

Juridische en financiële kaders

Algemene informatie