De medisch adviseur vervult een belangrijke rol bij de interpretatie van testuitslagen en ondersteunt bij de verwijzing van het kind bij een afwijkende uitslag.

Interpretatie testuitslagen

De medisch adviseur beoordeelt de laboratoriumuitslagen binnen één uur nadat de uitslagen zijn ontvangen, conform de landelijk vastgestelde interpretatieregels.

Als er sprake is van een negatieve uitslag onderneemt de medisch adviseur geen actie.

Is de uitslag niet-conclusief, dan wordt een tweede hielprik aangevraagd. 
Bij een afwijkende uitslag wordt het kind conform de verwijstermijnen via de huisarts verwezen naar een (gespcialiseerd) kinderarts. 

Zo snel als mogelijk ontvangt de medisch adviseur vanuit het screeningslaboratorium bericht dat een afwijkende uitslag is geconstateerd.

Op basis van de interpretatie onderneemt de medisch adviseur actie en stuurt de op dat moment bekende testuitslagen door naar de (gespecialiseerde) kinderarts waarna het kind wordt verwezen. 

De medisch adviseur zet ook de uitslagen bij een afwijkende uitslag in de landelijke database NEOnatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening (NEORAH) met als doel dat de behandelend kinderarts zo spoedig mogelijk de beschikking heeft over de juiste gegevens van het kind. Hier vindt u meer informatie over de volledige procedure van de uitslag.

De wettelijke vertegenwoordiger van het kind (meestal een ouder/voogd) kan bezwaar maken tegen het registreren van gegevens van hun kind in NEORAH Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening (Neonatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening). Ouders kunnen hiertoe een verzoek indienen bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s). Indien ouders bezwaar maken, dan worden de gegevens in NEORAH geanonimiseerd.

Ondersteuning bij de verwijzing bij afwijkende uitslag

Als verwijzing noodzakelijk is

  • informeert de medisch adviseur bij de (gespecialiseerde) kinderarts of het kind naar hem/haar verwezen kan worden;
  • zorgt de medisch adviseur er voor dat de huisarts wordt benaderd;
  • informeert de medisch adviseur de huisarts over de afwijkende uitslag;
  • verstuurt het RIVM-DVP aan de huisarts, ouders en de (gespecialiseerde)kinderarts een uitslagbrief met aanvullende informatie.

Een en ander gebeurt conform

Bij een afwijkende uitslag kan het medisch noodzakelijk zijn om zo snel mogelijk te handelen en het kind met spoed te verwijzen naar een (gespecialiseerde) kinderarts. Het kan voorkomen dat er een afwijkende uitslag binnenkomt van een reeds overleden kind. In dat geval geeft de medisch adviseur dit door aan de desbetreffende kinderarts.

NEORAH is ingericht voor gegevensuitwisseling tussen medisch adviseur en kinderarts. De medisch adviseur zet de uitslagen in deze database, de kinderarts vermeldt hierin vervolgens de definitieve diagnose.

De mate van spoed varieert per ziekte, en is vastgelegd in de landelijke verwijstermijnen. Om in een dergelijk verwijstraject tijd te winnen, neemt de medisch adviseur al contact op met een (gespecialiseerde) kinderarts ter voorbereiding op de spoedopname, alvorens de huisarts te informeren.

Blijkt de huisarts niet tijdig bereikbaar en kan de verwijzing ook niet geregeld worden via de huisartsenpost, dan regelt de medisch adviseur de verwijzing zelf en registreert dit. De medisch adviseur informeert de huisarts dan achteraf die dan nog een verwijskaart uit moet schrijven.

Tijdens het proces van verwijzing is de medisch adviseur de medisch inhoudelijk contactpersoon tussen de huisarts, (gespecialiseerde) kinderarts en het screeningslaboratorium.